Trabzon'un uşakları !

Yeni Başlık Gönder Cevap Gönder « Önceki başlıkSonraki başlık »
Sayfa::  ... 154 ...
 Yazar  Mesaj
gurgula
Topa'l hamsi


Kayıt: 19.03.2006
Üye No: 52,395
Şehir: Trabzon!
Offline
Tarih: 07 Temmuz 2006, 13:10 Tek mesaj gösterimi1531

looo semeah yeter yeter hahahahaha yarın ne bulup koyacan tükenme bir günde... gerçi yarın yoksun dimi Hehehehe yemekim bitsin işim var senle Hehehehe hahahahaha
 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
DiCeNdRa
Emektar
Emektar


Kayıt: 09.03.2005
Üye No: 197
Şehir: BuRsA
Offline
Tarih: 07 Temmuz 2006, 13:11 Tek mesaj gösterimi1532

liwaneli hoşgeldin Saygılar

gurgiş semeahın yazdıklarının arasında tesadüfen gördüm yazdığını he Çok Mutlu

nabeeeerrrrr Ama bennn
 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
semeah
Emektar
Emektar


Kayıt: 07.10.2005
Üye No: 31,283
Şehir: istanbul
Offline
Tarih: 07 Temmuz 2006, 13:17 Tek mesaj gösterimi1533

Heyoo GİRESUN Heyoo

Tarih: Hitit döneminde ve sonrasında bölge-nin etnik ve demografik yapısı hakkında ay-rıntılı bilgilere sahip değiliz. Karadeniz’de ilk demografik değişikliğe yola açan Kimmer is-tilası’nın Giresun’u ne derecede etkilediği de muammadır.

MÖ 7 yüzyılda Kerasus, Kotyora, Tripolis gibi Yunan kolonilerinin kurulduğunu ve Anabasis’ten (MÖ 400) Tirebolu ile Giresun arasında Mossinoik adlı kabilenin bölgedeki varlığını bilmekteyiz.

Ksenophon, antik Kerasus şehrinin Kolh topraklarında kurulduğunu bildirmekle be-raber, Trabzon şehri etrafında yaşayan yerli halkı Kolh olarak nitelemesine rağmen, Gi-resun civarında yaşayan halk için bu adı kullanmamıştır. Med egemenliği, Pontus ve Roma İmparatorluğu döneminde bölgede ciddi demografik değişikliklerin olduğuna dair net bir kanıt yoktur.

Giresun’un Trabzon İmparatorluğu’nun ikinci büyük şehri olduğu dönemde ise Çep-ni adlı Türkmen klanının ilin güney doğu-sundaki dağlık bölgeye yerleştiğini Panare-tos’un notlarından bilmekteyiz.

Osmanlı hatta Selçuklu döneminde Gire-sun’un yerlisi olan Hristiyanların yok olduğu görülmektedir. Bölgeyi ziyaret eden Kudüs patriği Dositheos, 1681 yılında şehirde hiç Hristiyan olmadığını belirtmektedir:

“Amastris’te (Amasra) çok kiliseler ve çan kuleleri var ama hiç Hristiyan yok... Tieion, Kromne ve Kotyora (Ordu) ıssız... Kera-sus’ta bir kaç Hristiyan var, Tripolis’te de öyle,Tripolis kalesinde hiç Hristiyan yok” NAK 208.

Bölgenin yerli halkının göç ettiğine ya da katledildiğine dair hiç bir bulgu olmaması, topluca İslam’a geçtiklerini akla getirmek-tedir. 20. yüzyılın başında şehirde bulunan dikkate değer sayıda Hristiyan 18. yüzyıl-dan itibaren, özellikle Tanzimat fermanı sonrasında başka yerlerden gelen göçmen-lerdi.

Geçmişte Quirissonda, Cirisonda, Guiri-sonda, Chirizonda, Chressona, Crixonda, Kerasus, Kerasunda adlarıyla anılan şehri Bıjışkyan (1817) yılında çıktığı Karadeniz gezisinde şöyle tanımlamıştı:

“Giresun şehri, Ordu'ya 46 mil mesafededi. Arrianos'a göre bu şehri önce Sinoplular yapmış ve halktan vergi alırlamış. Kale, bilahare, denize yakın bir tepenin üzerinde iki kayanın arasına Mithridates'in oğlu Far-nas tarafından inşa ve tamir edilmiş olup kendi adı ile Farnikas olarak adlandırılmıştır. Kayanın üzerinde yıkılmış bir kale vardır ki bunu Trabzon kralları yapmışlardı. Giresun-un eski devirde faal bir ticaret merkezi olmadığı * alametten anlaşılmak-tadır. Filvaki, * bir yüzünde sağ elin-de bir mendil solunda da bir çoban değneği olduğu halde ayakta durmuş bir keçi adamı (faune), diğer yüzünde de Markus Aureli-us'un başı vardır ki bu, şehrin halkının an-cak odun ve koyun ticaretiyle meşgul oldu-ğunu gösterir. Şehirde çok kiraz yetiştiği için ona bu ad verilmiştir. Ammianos'a göre Romalılar Giresun'u zapt ettikten sonra ilk olarak Lukullus Roma'ya kiraz fidanları götürmüş ve bu meyve Avrupa'da yayıldık-tan sonra yüzyirmi sene sonra İngiltere'ye de götürülmüştür” PMN 78.

Şehrin adının kaynağına dair diğer söy-lenceyi ise Evliya Çelebi kaydetmiştir:

“(Giresun) Kale Osmanlılarca kuşatılınca, Fatih Sultan Mehmet’in Mahmut Paşa’ya ‘Bu gece kaleye giresin’ buyrupundan, kalenin adı Giresun olmuştur” YU 3116.

Kiraz ve Evliya’nın etimolojileri gerçekçi değildir. Antik Yunanca keras “boynuz” ke-limesi (Bk. Kerasus), Giresun burnu’nu nitelemek için kullanılmış olabir. Bunun ya-nısıra Vakfıkebir ilçesinde de köy adı olarak kullanılan Kireşon (<? Kire + şon “kar”) ve Şırnakta Keresan/Kereşan kelimeleri de kö-ken teorilerinde gözden kaçırılmamalıdır. Yine de şehrin antik çağ Yunan kolonisi olduğu göze alındığında (Bk EK) Cerossus, Caresus toponimleri bir isim geleneğine işa-ret etmektedir.

Giresun burnu denizin içine doğru 1,000 m kadar sokulmuştur, en yüksek nok-tası kuzeydoğu köşesi olup 129 m dir. Antik Kerasus burunun batı yamacında kurul-muştur, ana liman ise doğudakinden daha küçük olmakla beraber batıda yer alıyordu.

Bıjışkyan’a dönersek: “Giresun’un, biri doğu tarafında Demirkapı limanı, diğeri de batıda Lona limanı denilen iki limanı vardır fakat ikisi de kışın emniyetli yerler değildir” PMN 78.

Burnun 500 m kuzeydoğusundaki sığlık-ta Palamut (Palamida) kayalıkları adı veri-len bir sığlık vardır. Strabo Azak Denizi’nden gelen palamutların bu bölgede yakalandığını belirtmiştir (Strabo, Geography, XII, iii, 19)

Bıjışkyan’ın yorumunun aksine MS 7. ve 8. yüzyıllarda Giresun’da Roma İmparator-luğuna ait resmi bir ticaret bürosu bulun-maktaydı (George Theophylakos, Kommer-kiarios of Lazia, Trebizond and Kerasus, in the period 685-95, no. 55. I. 4373).

Roma şehri olan Kerasus kendi *-rini basmaya devam etmiştir. Roma’lı ko-mutan Lukullus’un Pontus krallığının ordu-sunu yendikten sonra, şehre girdiğinde, kiraz meyvesini ilk defa burada gördüğüi söylentisi şehrin adının kökeninin açıklan-masında kabul edilen tek teori olmakla bir-likte (Ammianus Marcellinus, History, XXII, iii, 16) Don ve Patricia Brothwell’in Food ve Antiquity adlı kitabında (Londra, 1969) Lu-kullus’un Giresun’da kirazla tanıştığı dönem-de İtalya’da zaten kirazın bilindiği yazılmak-ta ve bu teoriyi çürütmektedir.

Clajivo, 1404 yılında Giresun’un deniz kenarında kurulmuş, meyve bahçeleriyle kaplı ve etrafı surlarla çevrili korunaklı bir şehir olduğundan bahseder (Clajivo, 109).

Giresun kalesi Osmanlı’nın Trabzon İm-paratorluğu’nu yıkması ertesinde el değiştirmiş, Çepni Türkmenlerinin garnizonu ola-rak kullanılmaya başlanmıştır.

Heyoo Heyoo Ama bennn Heyoo Heyoo

Adın ne? Fettah. Eşittim siftah.

*Adın ne? Reşit. Kendin söyle kendin eşit.

*Adam olacak çocuk doğmaldan belli olur.

*Eşşeği bağırtan taşş.ğıdır.

*Aklı Horasan'da olmak

*Senin dediğin kantar, İzmir'de yün tartar.

*Ciniviz terazisi

*Ciniviz aklı

davun ye
bugün ayam has, bugün hava güzel
anna gel, görünür bir yeregel
keyfanı, yaşlı,kocakarı

İt ürür kervan yürür"
"köpeksiz sürüye kut erken düşer"
"köpeksiz köye değeneksiz giderler"
"İte bulaşacağına çalıyı dolaşgiresun yağlıdere ağızları


Abrul Nisan Abrul ayından sonra yaylaya gideceğiz.
Accuk Az olan Accuk elma versene.
Ağuşık Yarı açık Kapı ağuşık, hırp olmuyor.
Ahacuk İşte Bizim ev ahacuk
Akınmak Kaymak Çocukların akınmaktan pantolonları yırtıldı.
Akuru Yamaca paralel Akuru gel
Alaf Hayvanlar için yaprak demeti Ahmet alaf almaya gitti
Alemeşkere Açıktan, alenen Alemeşkere bu yapılır mı?
Andır İşe yaramayan Andır galsın
Angıramak Avazı çıktığı kadar bağırmak Angırama geliyorum.
Anlak Meydan Annama gel.
Annaklamak Bakmak Beri ennakla
Argış Yük için ara verilen ver Odunu argışa attık
Aşak Eğerceğin yuvarlak parçası Eğerceğin aşağını kaybettim
Aşana Mutfak Aşana çok sıcak oldu.
Aşar Turşu kurma maddesi Bu seneki aşarım beter zollu olmuş heri.
Aşki Tevekkeli Usta hastaymış. Aşki işe gelmedi.
Atlamak Ayıklmak, temizlemek Bahçe atlamaya gittiler.
Avu Zehir Avular çiçek açtı
Ayam Hava Ayam zabacca beter zollu olacak
Ayama Lakap Onun ayaması keçemen.
Bad Koyun geceleme yeri Koyunlar bada girdi.
Başşak Fındık sonu toplanan artık Günde 1 got başşak ederim.
Bayak Biraz önce Bayak öyle demiyordun ama.
Bece Bu gece Bece bize gel
Bere Koyu sağma yeri Koyunlar bereye indi kuzular birazdan gelir
Bıldır Geçen sene Bıldır daha iyi mahsul vardı.
Bibi Büyük hala Bibimlere gideceğiz akşama kalmayın.
Bişi Gizli şey Akuru gel bişi diyeceğim
Bitdoma Azıcık, çok az, küçük Bitdoma mısır verdi.
Biz Miz Danaya biz taktık emmesin diye.
Boydak Tek basına, başı boş Oğlan boydak gelmiş.
Bozaltı Alaca karanlık Sabah bozaltısına çıktı gitti.
Böce Fasulye Bu sene böcemiz yok
Buymak Üşümek Hava çok soğuk buydum.
Büngüldemek Yerinde duramamak Ne büngüldüyorsun ?
Caht Gayret Sınıfını geçmeye caht ediyor.
Caplama Fıraklıya yatay çakılan çıta Fıraklıya caplama vuracağım.
Caranak Sağanak yağmur Caranak geldi ıslandım.
Caydak Yalniz, sade Oğlan caydak geldi.
Celecoş Keş’ten yapılan yemek Sahura celecoş yapalım.
Cenik Sahile yakın köyler Yayladan cenige gidiyorum
Cıbban Alkış Öğle sevindi ki; cıbban attı.
Cıdık Tuzak Cıdığı kurdum.
Cıftır Hızlı Cıftır gibi gittim geldim.
Cıldırt Çok sulu Ayran caldırt su !
Cılga İnce su yolu Otlağa cılga çektim
Cımbış Komik Beter cımbış heri
Cındık Küçük Çocuk cındık gibi
Cırıtta Hamur kızartması Sabah cırıtta yiyeceğiz.
Cıvırtmak Zehirli İshal olmak İnek cıvırtıyor.
Cıymak Ağaç kökü Çam kayalara cıymak salmış.
Cicik Meme İneğin cicikleri yara olmuş
Cilim Su gecirmez çamur Saca cilim çamur getirdim.
Cimbar İğreti baraka, kahve Akşama cimbara gel
Çalpama Yoğurdun çırpılmışı Yoğurt çalpa da içelim.
Çangal Sırık Fasulyeler çangalda sallanıyor.
Çara Akıntı İnekten çara geldi.
Çavgun Yatay yağan yağmur veya kar Merekteki otlar çavgundan ıslanmış.
Çeç Bozuk para, ayıklanmış fındık Biraz çeç fındığım var
Çencik Kapı mandalı Kapının çengiğini taktınız mı?
Çentii Dasdar’dan yapılan çanta Bi çenti honça geldi.
Çentik İz, yara Ağaca çentik atmışlar.
Çetdüğüm Kördüğüm Gınnap çetdüğüm olmuş
Çıpır Alaca renkli Yılan çısçıpır.
Çıpırlak Çok renkli Kazağın rengi çok çıpırlak
Çort Dikenli yer Dikkat et çorta düşersin
Çölük Küçük ağaç parçası Çocuklar çölükle oynuyor.
Çömen Otluk Çömenden ot getir.
Çömez Çocuk Çömez kolukla iş yapılmaz.
Çöör Mısırın köke yakın kısmı Otu çööre kaldırdık.
Çöten Mısır ambarı Darıyı çötene koyduk.
Dadduk Tatlı, sevimli Ufaklık beter dadduk.
Dasdar Geniş olmayan Yün kilim Dasdar dokumaya gittiler
Debertmek Karıştırmak Tavuk gibi ne debertiyorsun
Depebızlık Takla Çocuk çayırda depebızlık kılıyor.
Depük Kuru, ıslak olmayan yer Yerler depük
Derbey Lüks lastik (ayakkabı) Camiyana derbey lastiği ile gideceğim.
Dişemek Keskin hale getirmek. Değirmen taşını dişemeye geldiler.
Divron Ucu çatal V şeklinde yaba Otu çengele divronla taktık.
Dobuç Ucu sivri olmayan Kalemin ucu iyice dobuç oldu. Açmak lazım.
Doh Dikkat, hayret Doh ! biri çağırıyor galiba
Dundar Ustu kapalı Yagmurda dundara dur ıslanırsın.
Düdek Olgunlaşmamış meyve Çocuklar incirin düdeğini yolmuş
Düşün Mola, ara Yaylaya giderken. Olucak’ta düşün edeceğiz.
Ebrimek İncelmek, eskimek Gömlek de iyice ebridi.
Ecünnü Cin Seni ecünnü çarpmış
Efir Yanma hissi Elini suya tut. Efirini alır.
Eğercek Kirman Eğercekle yün eğiriyor.
Ehel İyi Beter ehel oldu.
Encamı Yaklaşık olarak Ne var heri. Encamı bir goşama darı
Eşkere Alenen, açıkça Türküyü eşkere söyle.
Evcük Çocuk oyun alanı Çocuklar dere kıyısına evcük yaptılar.
Evsi Ucu yanmış odun Evsileri söndürmeden evden çıkma.
Evşün Ekmek çevirmeye yarayan alet Evşünle ekmeği çevirdim.
Evza Kivrit Evzan var mı? Ateş yakalım.
Farimek Hafiflemek Yağmur biraz faridi.
Faşırtı Parazit. Radyo faşırtı yapıyor.
Fayrap Ateş, alev Çocuklar mereğin . favrabı verdi.
Felifekiç Paramparça Araba kazada felifekiç oldu.
Feşel Yaramaz, afacan Oğlan beter feşel oldu.
Fetir Sac üstünde yapılan bazlama Sabah yağlı fetir devürmesi ne güzel olur.
Fıraklı Örme çit Çitin kenarını fıraklı yaptık.
Fırıç Pişmiş meyve Elmanın fırıçına da doyulmaz
Fışırtmak Fırlatmak Çocuklar taşı dereye fışırtıyor.
Follamak Dış kabuk çıkarma Fasulyeyi folla.
Fosük Dişi olmayan Fösük konuşuyor.
Gaban Kaş, yamaç Kaş gaban demeden gezdik.
Gaccuk Kadar Cin gaccuk boşluk kaldı.
Gacır Yaş fındık kabuğu Patoz gacıra gıynak katmış
Gagiliç Biçimsiz, kaba, kuru Zayıflamışta gagiliç olmuş.
Galemlik Baca Galemliğin şapkası rüzgardan düştü.
Gambak Kel Saçını sıfıra vurmuş kafası gambak olmuş
Ganayaklı Sakin, mazlum Bu çocuk çok ganayaklı
Garalastik Lastik ayakkabı 42 numara garalastik giyerim
Gararbazar Aşağı yukarı Gararbazara iş olmaz. Ne kadar lazım.
Garcaşturma Karıştırma, tahrikleme Gavga garcasturma
Garduf Patates Akşama garduf sirkelisi var.
Garsamba Eşya kalabalığı Ev garsambayla doldu
Gasmuk Taze çam kabuğu Yaylada gasmuk yediğimiz günleri unutamam
Gavsun Fındığın en dış yeşil kısmı Gavsunu hararla tama koy.
Gavunç Hadım Hayalarına vurma gavunç olur.
Gebic Kenarı olmayan Duvarın bir tarafı gebiç kaldı
Gebicci Değirmenci Zaranın yarısını gebicci aldı.
Gecin Follanmış fasulye kabuğu Gecinleri yala, böceleri tereğe koy.
Gegecen Bir çeşit orak Gegecenle alafa gitti.
Gelçek Merdiven Mazıya gelçekle çıkılır.
Gerevi Dal eğmek için kullanılan odun Gervi de nasil bire (1) e benziyor.
Gıcımık Sinir bozan, sinirlenilen Çok gıcımık oldum.
Gıdık Küçük sepet Yumurtaları gıdığa koy, kırılmasın.
Gılik Küçük ekmek Sacdaki gıliki ömeç yapta yiyelim.
Gınnap İp Gınnap getir bağlayalım.
Gırklık Koyun gırkma aleti Gırklıkla koyunları gırktık.
Gışmık Hayvan tekmesi İnek gışmık atıyor. Yanına yaklaşma !
Gıymık İnce ağaç parçası Elime gıymık battı.
Gıynak Tekleme fındık gavsunu Patoz gacıra gıynak katmış.
Girebi Küçük balta Girebiy ver bahçe atlamaya gideceğim.
Gobca Düğme Gömleğin gobcaları düşmüş.
Gofil Fıçı Gofille su getir.
Gol Küçük raf Kittikler kapının golunda.
Gook Kuytu. Çukur, delik. Gözleri googa çekildi. Ölecek herhalde
Goşama İki avuç miktarı Bir goşama mısır ver.
Got 7 kg gelen olçü (külekten) 2 got başşak ettim
Gönümek Meyvenin yumuşaması Armutlar iyice gönüdü
Gumbul Büyük sepet Gumbulla gazel almaya gidicem.
Guruş taşı Ocaklıktaki çıkıntı taşı Lambayı guruş taşına koy.
Guvak Kepek Saçların çok guvaklanmış.
Guytak Çukur Yollar guytak dolu dikkat et.
Gübür Toz ve pislik parçaları Evin iyice tozunu gübürünü temizle.
Güvenek İri sinek Yazın yaylalarada güvenek çok olur.
Haccak Güzel Bu kız beter haccak
Haçan Henüz Haçan almayacaktın niye kandırdın
Halefet Sohbet Çocuklarla halefet ediyoruz.
Halik Küçük taş Halik taşları duvarın arasına koyarlar.
Halpıtmak Yoğurt yemek Yaylada yoğurt halpıtmanın tadına doyulmuyor.
Haltuk Buzağının boynundaki ip tasma Danayı haltuğundan tut. Kaçmasın
Galemlik Baca Galemliğin şapkası rüzgardan düştü.
Gambak Kel Saçını sıfıra vurmuş kafası gambak olmuş
Ganayaklı Sakin, mazlum Bu çocuk çok ganayaklı
Garalastik Lastik ayakkabı 42 numara garalastik giyerim
Gararbazar Aşağı yukarı Gararbazara iş olmaz. Ne kadar lazım.
Garcaşturma Karıştırma, tahrikleme Gavga garcasturma
Garduf Patates Akşama garduf sirkelisi var.
Garsamba Eşya kalabalığı Ev garsambayla doldu
Gasmuk Taze çam kabuğu Yaylada gasmuk yediğimiz günleri unutamam
Gavsun Fındığın en dış yeşil kısmı Gavsunu hararla tama koy.
Gavunç Hadım Hayalarına vurma gavunç olur.
Gebic Kenarı olmayan Duvarın bir tarafı gebiç kaldı
Gebicci Değirmenci Zaranın yarısını gebicci aldı.
Gecin Follanmış fasulye kabuğu Gecinleri yala, böceleri tereğe koy.
Gegecen Bir çeşit orak Gegecenle alafa gitti.
Gelçek Merdiven Mazıya gelçekle çıkılır.
Gerevi Dal eğmek için kullanılan odun Gervi de nasil bire (1) e benziyor.
Gıcımık Sinir bozan, sinirlenilen Çok gıcımık oldum.
Gıdık Küçük sepet Yumurtaları gıdığa koy, kırılmasın.
Gılik Küçük ekmek Sacdaki gıliki ömeç yapta yiyelim.
Gınnap İp Gınnap getir bağlayalım.
Gırklık Koyun gırkma aleti Gırklıkla koyunları gırktık.
Gışmık Hayvan tekmesi İnek gışmık atıyor. Yanına yaklaşma !
Gıymık İnce ağaç parçası Elime gıymık battı.
Gıynak Tekleme fındık gavsunu Patoz gacıra gıynak katmış.
Girebi Küçük balta Girebiy ver bahçe atlamaya gideceğim.
Gobca Düğme Gömleğin gobcaları düşmüş.
Gofil Fıçı Gofille su getir.
Gol Küçük raf Kittikler kapının golunda.
Gook Kuytu. Çukur, delik. Gözleri googa çekildi. Ölecek herhalde
Goşama İki avuç miktarı Bir goşama mısır ver.
Got 7 kg gelen olçü (külekten) 2 got başşak ettim
Gönümek Meyvenin yumuşaması Armutlar iyice gönüdü
Gumbul Büyük sepet Gumbulla gazel almaya gidicem.
Guruş taşı Ocaklıktaki çıkıntı taşı Lambayı guruş taşına koy.
Guvak Kepek Saçların çok guvaklanmış.
Guytak Çukur Yollar guytak dolu dikkat et.
Gübür Toz ve pislik parçaları Evin iyice tozunu gübürünü temizle.
Güvenek İri sinek Yazın yaylalarada güvenek çok olur.

Haccak Güzel Bu kız beter haccak
Haçan Henüz Haçan almayacaktın niye kandırdın
Halefet Sohbet Çocuklarla halefet ediyoruz.
Halik Küçük taş Halik taşları duvarın arasına koyarlar.
Halpıtmak Yoğurt yemek Yaylada yoğurt halpıtmanın tadına doyulmuyor.
Haltuk Buzağının boynundaki ip tasma Danayı haltuğundan tut. Kaçmasın
Happak Sade yoğurt Gel çocuğum sana habbak yedireceğim.
Harar Örme büyük sepet Bir harar talaş cıktı.
Harın Dayanıksız Çocuk çok harın. Hemen terliyor.
Harız Boş bırakılan yer Oğlan Amerikaya gitti. Tarlalar harız kaldı.
Hartama Çatı kaplama için ince tahta Yayla evlerinin üstü hep hartama
Hayana Şimdilik, önden Sen hayana git ben geliyorum.
Hayat Antre, evin girişi Pis ayaklarla hayata girme
Helle Koyu un çorbası Helle çorbası yer misin?
Henkimek İhtiyarlamak İyice henkimiş
Hennük Toprağın yumuşaması Hennük olunca tarla iyi ekiliyor.
Hepek Gizli geçit kapağı Çardağın hepeğini ört.
Heri Madem Eya heri
Herk Bellenmiş toprak Komşuya herk etmeye gideceğiz.
Hevlane Küçük tencere Dipleyi heylaneye yapalım.
Hılli Göründüğü gibi olmayan Hıllisi değil.
Hıltak Tıkız olmayan, gevşek Meelin başı hıltak. Suya koyun da şişsin
Hınkırmak Sümkürmek Git burnunu hınkırda gel.
Hırp Kapalı Kapıyı hırp et. Soğuk geliyor.
Hırpetmek Örtmek Kapıyı hırpet !!.
Hışır Eski, dökük Hıl Hışır ne varsa yakacağız.
Hızan Çocuk Hızanı koyuna gönderdim.
Hızım Darı Zayıf mısır Bu sene darılar hep hızımdarı.
Hiltik Dirliksiz Bu da çok hiltik. kavga garçaşturuyor.
Hollamak Follamak Cekirdek kısmı kabuktan ayırma
Honça Küçük yük torbası Cenikten honça gelmiş. Gelin alın.
Hopalak Tombul Çocuk çok hopalak
Hopul Unun tortusu. Çorbaya un çalarken karıştır. Yoksa hopul olur.
Hozan Sık çalılık Hozandaki yaykınları budamaya gitti.
Höl Islak Yatak höl olmuş.
Höldirik İnce, içi dışı görünen Şu höldiriki üstünden çıkar.
Höldüremük Bir yudumluk çay Bir höldüremük çay içelim çıkalım.
Höşül Bulanık Yağmurdan sonra obuzlardan höşül akıyor.
Höşül Çayın dibi Bardaktaki höşülü yala dök.
Imık Sıcak İçeri çok ımıkmış. Dışarıda buyduk.
Irgamak Sallamak Dalı ırga da fındıklar düşsün.
Irıb İncelik, yöntem İşin ırıbını ancak öğrendik.
Istınka Ağzına kadar, tam, tamamen Merek ıstınka ot dolu.
Işgın Fındık filizi Işgınlar iyice büyüdüler.
İçlik Gömlek Kendime içlik alacağım.
İğdiç Eğri bacaklı İğdiç iğdiç yürüyor.
İlekgün Önceki gün İlekgün geldim
İlistir Metal Kevgir Dipleyi ilisitrden süzelim.
İndem O kadar, İndem kötü değil.
Kakmuk Yumruk Çocuklar birbirini kakmukluyor.
Karaltı Belli belirsiz görünen Sabah bozuna bir karaltı gördüm.
Kayınmak Akınmak Çocuklar topukda akınıyor.
Kaynarı Ölmeyecesiye Kaynarı !!! ne var
Keçemen Kertenkele Yolda keşemenler cirit atıyor.
Kelçük Meyve koçanı Kelçükleri yala atın.
Keleplemek Fışırtmak Çocuk taşı kelepleyip attı.
Kelif Basit baraka Maktacılar kelif yaptılar.
Kemçük Çukur, biçimsiz Kemçük ağızlı.
Kemre Hayvan gübresi Üğümlerin diplerine kemre koyduk.
Kesek Kısa çubuk Kesekleri toplayın ateş yakalım.
Keşgül Su kabağı Gölden keşgülle su aldım.
Keşik Sıra Keşik değirmende olur. (Atasözü)
Keşir Meyvenin yenilmeyen kısmı Elmanın keşirleri yala dökün.
Keşir Sulu karışımın katı kısmı Yemeğin keşirini süzmeyin.
Kevrim Kıvrım olmak Yılana bak. Kevrim olmuş
Keyfanı İhtiyar kadın Keyfanının durumu iyi değil.
Kile 20 Kg.’a eşit ölçü Bu sene 10 kile darımız çıktı.
Kirko Tirizme vurmak için alet. Kirkonun sapı kırıldı. Tirizmeyi yapamayacağız.
Kittik Küçük sabun parçası Kittikler kapının golunda.
Köm Ahır İnekleri köme getirin.
Kömeç Kuru ağaç parçası Kök kömeç toplayacağım.
Kömüş Manda Kömüşler suda yapmaya bayılır.
Kösmük Sigara izmariti Kösmükleri sobaya atın.
Köstüre Yuvarlak bileme taşı Köstüreyi çevir tırpan tutacağım.
Küpü Baltanın sırtı Şimdi küpüyü yersin ha !!!
Kürün Su almak için İçi oyulmuş ağaç Çocukları kürüne gönder su alsınlar.
Kütmek Küçük Tahta tabüre Kütmekle ocak başında oturuyor.
Küveç Ağaçtan yapılan kab Küveçe yal koyduk.
Löç Çok ıslak Odun lör löç olmuş.
Mada İştah Madadan kesildim.
Mafir Defa, kez, kere Üç mafir aradım. Bulamadım.
Makluvat Zayıf yabani hayvan Ne bu surat makluvat gibi olmuşsun.
Makta Orman kesim işleri Maktacılar kelif yaptılar.
Mam Bir çeşit oyun Çocuklar mam oynuyor.
Maslı Sepet çubuğu Abimler maslı kesmeye gitti.
Mayıs Çilek Mayıslar olmaya başladı.
Mazı 4 direk üzerindeki kiler Mazının altına odunları koyduk.
Meel Küçük geniş çapa Ot kazmaya meel getir.
Meh Buyur Meh al.
Merek Ot saklanan yer Merekten ot getir, ineklere vereceğiz.
Merulcan Taze diken ucu Merulcan kavurması yediniz mi?
Mısgıç Cimri Çok mısgıç. Sinekten sağ çıkartıyor.
Misir Domates Bir misir sirkelisi olsa da yesek.
Mudara Sağlam olmayan Bu kapı mudara duruyor.
Mugalif Zayıf, dayanıksız Bu ev çok mugalif olmuş.
Mühkem Sağlam Buzağıyı mühkem ökle.
Obuz Büyük su arkı Obuzdan çite su kestim.
Oslama Boşuna Oslama demiyorlar: ifteriye gül olmaz.
Osmak Kıyaslamak, var saymak Her günü bu güne osma.
Oyrak Çukur arazi Köyün suyu karşıki oyraktan geliyor.
Ödlek Korkak Çok ödleksin.
Öğürmek Kusmak Midesi bulanmış öğürüyor.
Öğürsemek İneklerin boğa istemesi İnekler öğürsedi. Tutmaya gideceğiz.
Öklemek Sabitlemek, belirlemek Öküzü çite ökledim.
Örkenme Alay etme Çocuklar bana örkeniyor.
Ötürmek İshal olmak Çocuk hasta beter ötürüyor.
Paaç Külde yapılan ekmek Eskiden paaç ekmeği yapılırdı.
Padar Çamın duş kabuğu Padardan araba yaptık.
Pahal Kıskanç, çekememezlik Pahal insanları kimse sevmez.
Palan İnce minder Misafirin altina palan at.
Pancar Kara lahana Pancar çorbasına içyağ koydun mu?
Papara Dayak Konuşmana dikkat et. Parara yiyeceksin.
Papara Yağlı şekerli ekmek tatlısı Madan bir papara çekti sormayın.
Pasa Devamlı Pasa üstüme geliyor !!!
Paşka Küçük ev Rahmetlinin paşkası da çok eski idi.
Pattanguc Bir çeşit oyuncak silah Pattanguçu yukarı kaltır. Gözünüze gelebilir.
Payandura Destek Kaziğa payandura vuralım.
Paykırtmak Kaçırmak Canavar koyunları paykırttı.
Pee Taş duvar Tarladaki pee tekrar ürktü
Peş Ek, yama Pantalona peş vurulacak
Pıddak Patlamış mısır Çayla pıddak yemek çok güzel olur.
Picali Bezelye Picali kavurması çok güzel olur.
Pilastik Bir çeşit ayakkabı Çarşıya gideceğiz. Plastiğini giy.
Pisik Sarı renkli Çocuğa bak pisik gibi.
Pool Taze pişmiş mısır Pool haşlamışlar.
Pur Sert kumlu toprak Pur yeri eşmesi beter zor.
Putuna Tahta turşu saklama kabı Putunanın ağzını kapat. İçine Sıçan düşer
Pür Çamın iğne yaprakları Eskiden pürden yatak yaparlarmış.
Sağrak Yağ saklama kabı Bir sağrak yağımız var.
Sakırtdak İnsan yapışan böcek Ne zrsız. Sakırtdak gibi yapışıyor.
Saplık Balta, kazma, vs. sap kısmı Bir saplıkta belini kırarım.
Saplıyak Metal yemek kepçesi Terekten saplıyakı ver.
Sarıcalı Bir çeşit balsız arı Sarıcalı yuvasına dikkat et.
Sazmak Islak çimen Camışlar sazmağı çok sever.
Sef Yanlış Seflin oldu. Özür dilerim.
Semete Vasıta, sebep Yağın semetesine yemeği yedik.
Serenti 4 direk üzerindeki kiler Serentiden darı al gel.
Set Küçük divan Sette oturalım.
Sırappa Sıradan Sırappa dizilip oyun oynadılar.
Sırtarmak Alaylı Gülmek Ne sırtarıyorsun? Açıkta bir şey mi var?
Sinmek Saklanmak Çocuklar sindi onları bulamıyorum.
Sökütmek Çıkarmak, soyunmak Üstünü başını söküt çamaşır yıkayacağım.
Söykenmek Yaslanmak Ocakbaşında söykenip uyuyakalmış.
Suluk Süzme konulan yer Suluktaki süzmeye taş koyun suyu geçsin.
Sümüç Baş ile işaret parmağı arası İki tahta arasında İki sümüçlük açık kaldı
Şalak Geçmiş Salatalık Şalak bostanları yala doğra.
Şelek Orta boy sepet Taş şeleğimiz nerede?
Şenlik Yemek Evde hiç şenliğim yok. Sahura ne yiyeceğiz?
Şişek Genç Erkek koyun Şişekleri kurbana götüreceğim.
Taflan Kara yemiş Taflan dalından pattanguç yaptım.
Tam Ahır İnekler tamdan çıkmadılar.
Taran Sudaki taşın altı. Büyük balıklar taranda saklanır.
Tasal Tembel, beceriksiz Beter tasal. Hiçbir iş yapmıyor.
Tay Yük, parça Değirmene 2 tay zara attım.
Taylanmak Hazırlanmak Taylan da gidelim. Bizi bekliyorlar.
Tesbermek Kurumak Hamur tesberdi.
Tevek Asma dalı Tevekle ottukları sardık.
Tevekkel Ganayaklı, sakin Tevekkel, kimseye zararı yok.
Tıkız Sıkı sıkıya kapalı Kavanozu iyive tıkızlayın akmasın
Tıman Don Şuna kemer alın, tımanı düşüyor.
Tırmıt Mantar Bizimkiler tırmıt toplamaya gitti
Tibal Giyiminde aşırı titiz olan. Çok tibal. Yağmurda dışarı bile çıkmıyor.
Tili Seçici, seçen Çok tili. Devamlı yemek seçiyor.
Tirizme Toprağı kazarak kökleri çıkar. Kirkoyla tirizme vurmaya gidecğiz.
Tokalak Yuvarlak Belledikten sonra tokalağı kıralım.
Toklu Kuzunun büyüğü Toklular etlendi
Topuk Sert ot. Çocuklar topukta akınıyor.
Topuk Yayla otu Topukta koşması ne güzeldir.
Topur Çoklu Fındık çotanağı Topurlar patozda ayıklanıyor.
Töngel Bir çeşit muşmula Töngeller gönümeye başladı.
Tülemek Oluşmak, meydana gelmek Fındıklar yeni tülemeye başladı.
Tümsek Yüksek kasis Araba kullanırken tümseklere dikkat et.
Tünek Kuşların tüyü Kartal’ın tüneği divit gibi
Tünemek Tavukların konması Tavuklar caplamaya tünemiş.
Uruf olmak Üzülmek Uruf oldum.
Uslu İleri gelen büyükler Usluların yayında sigara içilmez
Uşaklık Rahim Kadının uşaklığı eğrilmiş. Çektirmeye gidecek.
Üğüm Fındık dalı Üğümler iyice kartlaştı.
Üşmek Oymak (toprak) Seesin altını devamlı üşüyorlar.
Üveç Yaşına gelmemiş erkek koyun Bir üveç keste yiyelim.
Vire Daima, devamlı Vire üstüme geliyor.
Yağlaş Muhallebi Fırın darısı yalaşı yedin mi?
Yalavu Ateş alevi Yalavu vuruyor.
Yalavuz Kimsesiz Yalavuz yemek yenmiyor.
Yarmaça Yarılmış odun Yarmaca yığınını gördün mü?
Yasan olmak Ortadan kaybolma Çocuklar yasan oldu.
Yaykın Kızılağaç Yaykından otluk ağacı yapacağım.
Yenlik Hafif Bu yük çok yenlik olmuş.
Yetesiye Hızlı gitmek Eskiden yaylaya yetesiye giderdik.
Yolmak Elle sökmek Bizimkiler ot yolmaya gitti
Yuka Derin olmayan su Çocuklar yuka yerde çimiyor.
Yülemek Ucunu sivriltmek Çangalları yüledim
Zaar Uyuz köpek Sabaha kadar zaar gibi geziyor.
Zabacca Yarın sabah Zabacca yaylaya gideceğiz
Zara Un yapılan mısır ve buğday Zaraları değirmene götürdüm.
Zeğele Akşam Zeğele bize gel
Zıbıç Sebze ve meyve sapı Pancarın zıpıçlarını kır.
Zıpcık Taze taldan yapılan müzik aleti Çocuklar Zıpçık yapıyor.
Zivzik Küçük fare Tuzak zivzik yakalamış.
Zollu Güzel Ayam zabacca beter zollu olacak


Saygılar Saygılar Saygılar Saygılar
_________________
Sanal Alemin Gerçek Dostlarına....


 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
semeah
Emektar
Emektar


Kayıt: 07.10.2005
Üye No: 31,283
Şehir: istanbul
Offline
Tarih: 07 Temmuz 2006, 13:19 Tek mesaj gösterimi1534

arkadaşlar bu karadeniz bölgesi sadece trabzıon olsada bitmez bigünde yaa..
neler bulunur bunları bulmuşken koyayım ne işin varmış benle gurgula...
de bakiim.... Melek ama.. Hehehehe

_________________
Sanal Alemin Gerçek Dostlarına....


 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
gurgula
Topa'l hamsi


Kayıt: 19.03.2006
Üye No: 52,395
Şehir: Trabzon!
Offline
Tarih: 07 Temmuz 2006, 13:19 Tek mesaj gösterimi1535

Heyoo heeey yazdım dicendra burdayım bak Heyoo hahahahaha hahahahahaiyiyim sen nasılsın


patulyam yeter daaa hahahahaha yaw allah aşkına hepsini okuyamayacaz zaten, yarında koyarsın okuruz Hehehehe
 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
semeah
Emektar
Emektar


Kayıt: 07.10.2005
Üye No: 31,283
Şehir: istanbul
Offline
Tarih: 07 Temmuz 2006, 13:23 Tek mesaj gösterimi1536

Heyoo ORDU Heyoo

İlçeler (1Bunlar da ne

Akkuş

Aybastı

Çamaş

Çatalpınar

Çaybaşı

Fatsa

Gölköy

Gülyalı

Gürgentepe

İkizce

Kabadüz

Kabataş

Korgan

Kumru

Mesudiye

Perşembe

Ulubey

Ünye

Belediyeler (72):

Ordu

Ordu coğ. Karadeniz Bölgesi’nin doğu kıyı-sında, doğusunda Giresun, batısında Samsun, güneyinde Sivas ve Tokat illeri ile çevrili, 6.001 km² alan kaplayan ilçe ve ilçe merkezi kent adı (Lat (DMS) 40° 59' 5N Long (DMS) 37° 52' 44E Altitude (meters) 5 m)

Melet Irmağı’nın ağzında, kuzeybatıdan esen sert rüzgarlara karşı doğal set olan Boztepe’nin (450 m) doğu yamacına kurulmuş olan modern Ordu şehri, 4 km doğu-sunda Eskipazar mevkiinde, MÖ 5. yüzyılda Yunanlı kolonistler tarafında kurulmuş ve Xenophon’un Anabasis adlı eserinde adı ge-çen antik Kotyora (Bk) şehrinin devamı nite-liğindedir.

Ordu sahil şeridinde ve hemen geri-sindeki yüksek alanlarda kışların ılık yazların sıcak geçtiği, yüksek mesafeler çıkıldıkça yaz mevsiminin de serin geçtiği tipik Karadeniz iklimi yaşanmakta iken, denize uzak iç bölgelerde karasal iklim egemendir.

Kıyıya paralel uzanan Canik dağlarının ve batıya doğru gidildikçe yüksekliği azalan önemli zirveleri şunlardır (doğu-batı):

Karagöl (3.105 m), Göndeliç (2.789 m), Yaylıtepe (2.619 m), Eğriçu (2.288 m), Kabaktepe (1.910 m), Kuşkaya (1900 m)

İl topraklarının % 83,6 sı dağlık alan % 15,9’u ise plato olup öenli yaylalar Çambaşı, Keyfalan ve Perşembe yaylalarıdır.

Ordu’da bulunan akarsular (Doğudan batı-ya):

Turnasuyu, Melet (125 km), Civil, Akçaova, Ilıca, Bolaman, Elekçi, Cevizdere, Curi, Ak-çay

Tarihçe: Ordu il merkezinin 5 km güney-doğusunda yer alan Eskipazar (daha önce Bayramlı ve ondanda önce Ordu) adı verilen mevkiinin, Ordu ilinin atası olan antik Kot-yora şehri olduğu düşünülmektedir. 18. yüz-yılda Bucak Pazar yeri olma özelliğinden do-layı hızla gelişip şehirleşme sürecine girince, 1869 yılında Eskipazar/Bayramlı’nın eski adı olan Ordu adı verilmiştir.

Ordu ilçesi, Osmanlı döneminde Trabzon Vilayeti’ne bağlı bir kaza merkezi iken 17 Nisan 1920 tarih ve 69 sayılı “Ordu Müstakil Livası Teşkiline” Dair Kanunla, Canik Sanca-ğı’na bağlı olan Fatsa kazasınında eklenme-siyle Ordu Livası kurulmuş, Cumhuriyet’in ilanından sonra sancak adı vilayet olarak değiştirilmiştir.

Kronolojik tarihçe:

MÖ 2000-1170: Kızılırmak deltasında yaşı-yan Hititlilerin kuzey komşuları ve düşmanı olan Kaşka adlı bir halkın bölgedeki varlığı bilinmektedir. Kaşkalar, Sinop ile Ordu ara-sında yaşayıp Hitit diline yakın bir dili ko-nuşmaktaydı.

MÖ 8-7. yüzyıl: Karadeniz’in kuzeyinden ge-len İskit klanlarının yörede kalıcı yerleştiği şüphelidir.

MÖ 7. yüzyıl: Bölgeye Milet kökenli Yunan-lıların yerleşmek, yerli halkla ticaret yap-mak, hammadde etmek ve tarım yapmak amacıyla deniz yoluyla gelerek aralarında Kotyora’nın da bulunduğu koloniler kurma-ları. Başlangıçta yerli halkla ilişki kurmaktan çekinen Yunan şehir devletleri, Yunan ana-karası ile Anadolu’nun iç bölgelerinde yaşa-yan yerliler ve diğer koloniler arasında tica-ret yaparak zenginleşmişlerdi.

MÖ 530-331: Pers Kralı I. Darios’un bölgeye atadığı yönetici, Kotyora’nın da dahil olduğu Yunan kıyı kolonilerininden haraç almaya ve onları Perslerin Yunanistan’a karşı yapacağı sefere katılmaya zorladı. Yunan şehir dev-letleri artık Perslerin egemenliğini altında yarı bağımsız bir dönem başlamıştır.

MÖ 331-302: Makedon kralı Büyük İsken-der’in Pers ordusunu bozguna uğratıp, Pers İmparatorluğunu yıkmasını ardından, Ana-dolu’nun yönetimi İskender’in diadok deni-len komutanları arasında paylaştırıldı.

MÖ 302-63: Büyük İskender’in ölümünün ardından ortaya çıkan otorite boşluğunda, eski Pers Krallarının soyundan geldiğine inanılan Kios tiranının oğlu Mithridates Kristes Paflagonya’da ayaklanıp bağımsızlı-ğını ilan ederek, sınırlarını Ordu’yu da içine alacak şekilde genişleterek, sonradan Pon-tus Devleti olarak anılacak devleti kurdu.

MÖ 63- MS 395: Roma İmparatorluğu’nun genişleyerek Pontus Devleti’ni yıkması ve bölgeyi ele geçirmesi.

MS 395-1081: Roma İmparatorluğu’un doğu ve batı olarak ikiye ayrılması ve Anadolu’un Bizans olarak da anılan Doğu Roma İm-paratorluğu sınırları içerisinde yer alması.

MS 1081: 1071 tarihinde Selçuklu ordusu karşısında Bizans ordusunun bozguna uğra-masıyla bölgede otorite boşluğu yaşan-masının ardından, Gümüşhane kökenli The-odore Gabraz’ın, Ordu’nun da içinde olduğu bölgede denetimi ele geçirmesi ve Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos’un, başa-rılarından ötürü onu bölgeye vali ataması.

MS 1204: Komnenos Hanedanı’nın Trab-zon’a gelip, Ordu’nun da dahil olduğu bir bölge de egemenlik kurup kendilerini Roma İmparatoru ilan etmeleri.

MS 1214: Selçuklular’ın, Sinop - Ünye arası Karadeniz sahil şeridini ele geçirmesi.

MS 1346: Hac Emiroğlu Beyliği’nin Ünye ve civarını ele geçirmesi.

MS 1461: Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon İmparatorluğu üzerine düzenlediği sefer sı-rasında bölgede hüküm süren Hacı Emiroğlu Beyliği’ne de son verip tüm Karadeniz Böl-gesi’nde Osmanlı egemenliğini tesis etmesi.

MS 1869: Halkının çoğunun Müslüman-lardan oluşmasına rağmen önemli miktarda Rum ve Gregoryen Ermeni’yi de barındıran, bugün Eskipazar adıyla anılan eski Ordu’ya bağlı Bucak Nahiyesi’nin, büyüyerek Ordu a-dıyla anılmaya başlanması.

İlde bulunan tarihi eserler:

1. Perşembe ilçesi, Yasun Burnu’nda bu-lunan Ortaçağdan kalma kilise yıkıntısı,

2. Eskipazar’da, aralarında bir camii ile iki hamamında bulunduğu eski Kotyora şeh-rinin kalıntıları

3. Merkez ilçe İbrahim Paşa (1800), Ha-midiye (1891), Yalı camileri (1883)

4. Konstantin çeşmesi (19. yüzyıl), Yu-sufağa çeşmesi (1832), Soğuksu çeşmesi (1842)

KÜRTÜN YÖRESEL KELİMELERAbrul Nisan Aga Hitap Şekli (arkadaş için)
Ağuşık Yarı Açık Anışık Yarı Açık
Ahacuk İşte Ayam Havanın durumu
Alıştırmak Ateşi Tutuşturmak Alaf Dallardan Hayvan Yemi
Abat olmak Zengin Olmak Akuru Yamaç çapraz gitmek
Aha Burda Anlamında Afur Ahır
Ağaltı Hafif Yiyecek Agıbet Acaba
Ağşak Yün İp Yapma Aracı Acamı Acemi
Accuk Az olan Allancak Hamak'ın atası
Alamuk Buhran veren hava Amel İshal
Angut Aptalca, Avanak Alartı Aydınlık
Akınmak Kayak, Kaymak Aleme Eşkere Ayıpr Şeyi Açıkca Yapma
Andır İşe Yaramayan Ağırmak Yüksek Sesle Bağırmak
Anlak Açık Alan Annaklamak Gözetleme, Bakmak
Alaşağı Horonda Eğilmek Artuk Yemekten kalan
Argış Taşımada Yükün Molası Aşak Yün İp Dokuma Parçası
Aşlamak Aşılamak Aşar Turşu ile ilgili
Aşki Nedenin Belli Olması Avu Zehir,Orman Gülü
Ayama Takma İsim Ayı Kulağı Zehirli Bitki
Avruz Doğuran İnegin Sütü ilgili Aşana Evlerde ki Toprak Kısım
Andır galsın Uzak Durulsun Ardaf Aç Gözlü
Allah baynıtmasın Allah iyiliğini versin Akunduk Çam sakızı öncesi, reçine
Atlak Dere'yi Kolay Geçmek Acımak Yaylalarda Bir Bitki

B
Bat Tahta Çit Başak Toplamadan Kalan Fındık
Batırmak Sokmak Bahalı Fiyatlı
Bayak Az Önce Bece Bu Gece
Bere Koyun Sağım Yeri Beduru Kuyu Kazanı
Boyunbağı Atkı Bezenne Bezelye
Bıçkı Hızar Böcük Böcek
Böğön Bugün Börülce Bir Bitki
Buymak Üşümek Bayak Az Önce
Bızdıklamak Hızla Kosmak,Zıplamak Bahçalamak Fındık Budama
Bıldır Geçen Sene Bibi Büyük Hala
Bişi Önemli veya Gizli Söz Bohça Bezden Taşıma Eşyası
Bidoğrama Azacık Bile Beraber
Bozaltı Alaca Karanlık Boyuna Sürekli
Bucaklık Eski Evde Mutfak Buymak Üşümek
Büngüldemek Yerinde Durmamak Bük Düzlük Arazi
Bürümcek Beyaz Başörtüsü Büz Kanalizasyon Borusu
Böce Fasulye Bidutam Az, Biraz
Bere Koyun Sağım Alanı Bahalı Pahalı
Boydak Yalnız Başına Bosamak İneklerle ilgili
Beri Bura
C
Cahal Cahil Caranak Sağanak Yağmur
Caydak Yalnız, Az Giyinme Caplama Az Kalın Çıta
Camedan Vitrin, Cam Arkası Camadan Keçi kılı Sırt Çantası
Cam Işığı Gaz Lambası Cahdetmek Azmetmek
Cenük Yaylaya Göre, Sahil Ceek Garga Bağıran Ala Karga
Cember Başörtü Çeşidi Cerlemek Densizce Karşı Çıkmak
Cıbban Alkış Cıdık Daldan Kuş Kapanı
Cılk Sulu, Bozulmuş Yumurta Cımbış Komiklik
Cındık Küçük Cırıfta Küçük Ekmek Kızartma
Cingan Çingene Cicik Meme
Cimcik Çimdik Cufarlamak Sıcaktan Bunalmak
Cıvırtmak İshal, Oyun Bozan Cızmak Çizmek
Cara Akıntı Cücük Civciv
Cılga Küçük Ark Crankettirmek Vurmak, Ses Çıkarmak
Ciğikleme Gizlice Gözetleme

Ç
Çapula Ayakkabı Çavur İz
Çavgun Yağmurun Sızması Çaldırmak Uyumak
Çalpara Kalaylı Tencere Çalpama Sallama
Çangal Uzun Sırık Çeç Ayıklanmış Fındık
Çenti Çanta Çılpı Doğrultu
Çencik Kapı Mandalı Çentii Çanta
Çivit Çekirdek Çort Dikenli Alan
Çentik İşaret, İz Çıpır Alaca Renkli
Çardak Çatı Kısmı Çölük Ağaç Parçası
Çömen Otluk Çöten Tahıl Ambarı
Çömez Acemi Çöör Mısırın Alt Kısımları
Çökelik Yağsız Kuru Peynir Çillenme Tohumların Yeşermesi
Çimmek Yıkanmak Çavun İz
Çöllemek Bahçeden Meyve Çalma Çekişmek Ağız Kavgası

D
Dastar Yün İpliğinden Kilim Darı Mısır
Damlalık Çatıların Alt Kısmı Dayança Koltuk Değneği, Destek
Davun Veba Dadlı Tatlı
Dadduk Sevimli Depebızdık Takla Atmak
Debertmek Karıştırmak Denizlik Çerçevede Önü Beton
Depmek Ayakla Sıkıştırma,Vurma Deze Teyze
Depük Kuru Hava, Yerler Derbey Eskiden Lüks Ayakkabı
Dişemek Keskin Hale Getirmek Dildan Kıskaçlı Böcek
Divildek Çok Hareketli Ditmek Tırnakla Karıştırma
Dilmek Kemek,Bölmek Doh Dikkat Çekmek
Döşürcü Dilenci Dolamak Sarmalamak
Donatmak Hazırlamak,Süslemek Dolaşmak İplerin Karışması
Dalaşmak Kavga Etmek(İt Kavgası) Domagöz Bezelyenin Haşlanması
Doruk Ağacın Tepesi Dundar Üstü Kapalı Yer
Düve Yaşına Gelen İnek Düdek Olgunlaşmamış Meyve
Dırmaç El Örgüsü İp

E
Ecünnü Cin Efir Yanma Hissi
Eğercek Yün İp Eğirme Aleti Ehel İyi
Efsi Ucu Yanmış Odun Eşkere Açıkca
Eşün Ekmek Çevirme Aleti Enük Köpek Yavrusu
Evcimek Eli Ev İşlerine Yatkın Emi Oldumu, Amca
Enteri Elbise Eşü Ekşi
Essah Gerçek Erinmek Üşenmek
Eşmek Kazmak Ellik Eldiven
Ebelik Geniş Yapraklı Bitki Eviik Üveyik Kuşu
Elmek Avuç Dolusu Evza Kibrit
Evcülük Çocukların Aile Oyunu Evlürü Yeterli

F
Fanya Gaz Lamba Çeşidi Farimek Hafiflik
Faşırtı Yayın Bozukluğu Fayrap Ateşle İlgili
Fetir Saçta Ekmek Çeşidi Ferimek Hafiflemek
Feğelfeşkil Paramparça Feşel Yaramaz
Ferik Piliç Fıraklı Örülmüş Çit
Fırıç Pişirilmiş Meyve Fışırtmak Fırlatmak
Fiske Yavaşca Fiğ Yemek Yapılan Bitki
Fıttiik Ağaç Kabuğu Düdük Fol Kümeste Tek Yumurta
Foltak Bolca,Geniş Fodul İtiraz Eden
Fene Çok, Fazla
G
Gabalak Bir Bitki Gaban Yamaç
Gaccuk Kadar Galemlik Baca
Ganayaklı Mazlum Gacır Fındığın Yaş Kabuğu
Gartopu Patates Garduk Patates
Gagiliç Biçimsiz Şekil Gambak Kel
Garalastik Lastik Ayakkabı Gararbazar Yaklaşık Olarak
Garsamba Eşya Fazlalığı Gasmuk Çam Kabuk Altı Zarı
Gavsun Fındık Çotanagı Gavunç Hadım
Gavşurmak Yün İp Üretmek Gapcuk Yara, Parça Üstü
Gapı Kapı, Evin Önü Gatık Ayran, Aparat Yiyecek
Gazel Kuru Yapraklar Gasmak Sıkıştırma
Gancık Dişi Köpek Gasla Yalan
Gandak Şekli Bozuk Dikim Gadalı Dertli
Gaş Uçurum Kayalık Galdırik Bir Bitki
Galeze Angarya İş Gaybana Olumsuzluk
Gareygen Bir Ağaç Gaza Kaza
Gazara Kazaren Gamalik İşe Yaramayan,Uyuşuk
Galabalık Kalabalık Gebic Kenarı Olmayan
Gebicci Değirmeci Gevük Odun Paçaları
Gevmel Ağızda Çiğnemek Garavu Ucu Kanca Gibi Dal
Gelek Yaprak Gelberi Tırmık
Geçek Merdiven,İskele Gerce Sarmaşık Bitki
Gelçek Merdiven,İskele Gıcık Sinir Bozucu
Girebi Dal Kesim Aleti Gıdık Fındık Toplama Sepeti
Gıcırik Dönen Ağaç Oyunu Gırkmak Traş Etmek
Gıymık Küçük Odun Parçacığı Gınnap İp
Gırklık Koyun Kırkma Aleti Gıçatmak Hayvan Tekmesi
Gıyılı Tepsi Girinti Kesici Bahçe Aleti
Gısmak Çimdiklemek Gı Kız Anlamında
Gıran Tepelik Yerler Golit Eski Fırında Ekmek
Gılık Kıyafet, Görünüm Gırağ Donmuş Sabah Çisesi
Gıskı Kışkaç Gobca Düğme
Gofil Fıçı Gol Kol, Raf
Got Ağaç Ölçü Kovası Goğuk Delik,Ağaç Kovuğu
Goşama Avuçla Ölçü Gotmak Küçük Ağaç Kütük
Goya Yani,Güya Gomit Yenmeyen Siyah Balık
Gozalak Çam Kozalak Gozak Olgunlaşmamış Mevye
Goruk İçi Boş Yemiş Göğnümek Meyenin Yumuşak Hali
Göscek Gözlük Göğ Yeşil, Olgunlaşmamış
Göğsügızıl Bir Kuş Gumbul Sepet
Guvak Saçta Kepek Guruş taşı Eski Ocakbaşı Raf,Çıkıntı
Guytak Çukur Gübür Pislik Birikintisi
Güvenek İnekler Musallat Sinek Gücüktene Yaylalarda Bir Bitki
Güdine Mısır Odunsu Kısmı Guşak Bele Bağlanan Giysi
Guşluk Sabah Vakti Güllük Eğrelti Otu
Günlükçü Yevmiyeli İşçi Gügüm Bakır Büyük Su Kabı
Gavuk İçi Boş Şey, Fındık
H
Haccak Güzel Habura Burası
Haarda Nerde Haçan Madem, Öyle ise;
Harar Büyük Sepet Haltuk Hayvan İpi
Halik Küçük Taşlar Hartama İnce Tahtalar
Halpıtmak Yemek Halifet Sohbet
Hayana Yola Gitmek Havruz Çocuk Lağzımlığı
Haşu O, Şu, Haşara Yaramaz Çocouk
Hark Su Kanalı Henki Şımarık
Hedik Kar Ayakkabısı Heylemek Hayvanlara Sesleniş
Heri Henüz, Pekiştirme Eki Hevle Öyle
Helle Undan Çorba Hepek Evlerde Gizli Geçit
Hevlek Yaylalarda Mantar Hışır Yıkık, Dökük
Hızan Çocuk Hırpetmek Birleştirme
Hımbıl Uyuşuk Hıtlamak Parçalamak, Kesmek
Höldüredek Birden Bire Höl Islaklık
Hoşuran Yabani Bitki Hopcurama Zıplama
Hodul Kabaca Hoğoldama Koşma
Höşül Ezilmiş, Bozulmuş Höltek İşi,Miyadı Bitmiş
Hoşmak Fasulye Ezmesi Hotur Bodur Kalmış Bitki
Höldirik İçi Dışı Görünen
I
Imık Sıcak Işgın Ağacın Yeni Dalları
Ibalı Nemli Irgamak Sallamak
Işmar Göz İle İşaret Işımak Gecenin Aydınlanması
Iymak Sermek
İ
İlistir Bir Tür Elek,Süzgeç İskembi Sandalye
İsti Sıcak İlenmek Beddua Etmek
İçlik Gömlek İlerki Gün İki Gün Önce
İndem O Kadar Değil İt Dirseği Arpacık
K
Karaltı Gece Belli Olmayan Kara Kış Aralık Ayı
Kavşatma Yatağı Yumşatma Kaynarı Bir Azarlama Deyimi
Kesek Kısa Çubuk Keyfanı İhtiyar Kadın
Keçemen Kertenkele Kelçük Meyvelerin İç Kısmı
Kemre Hayvan Dışkısı,Gübre Kelif Basit Sığınak
Keşgül Su Kabı Keşik Sıra
Kenef Tuvalet Keşan Yöresel Giysi
Kefli Kir,Kirli Kesitmek Dedikodu Yapmak
Kelek Hayvan Çanı Kelem Karalahana Gövdesi
Kile 20 Kiloya Eşit Ölçü Kivra Tutarsız Kız,Kadın
Kittik Küçük Sabunlar Köm Toprak Ev Ahır
Kömüş Manda Kösmük Sigara İzmariti
Köstüre Elle Dönen Biley Taşı Közmeklik Küçük Delik
Kotmak Ağaç Tabura Kufa Tahta Su Kabı
Külek Hayvan Yem Kabı Külür Bezelye
Kümbül Kambur Kürün Çeşme Altı Ağaç Kap
Kulaklı İki Kulplu Tava
L
Lavaş Pide Löç Islaklık
Löküz Tüplü Lamba
M
Makus Yalandan Mahnalık Sebeb, Dayanak
Mağatcama Meğerse, Onun İçin Mazı Direk Üzerindeki Kiler
Mayıs Çilek Madallı İştahlı
Maklukat Yabani Hayvanlar Mafir Kere,Kez
Melavcan Diken Sürgünü Yenilir Meci İmece,Irgat
Melhem İlaç,Merhem Meşebe Su Kabı, Maşrapa
Meh Al, Buyur Merek Hayvan Yemi Yeri
Mintan Gömlek Mıh Çivi
Mısgıç Cimri Mıymıntı Huysuz, Sorunlu Kişi
Mudara Sağlam Olmayan Murç Kalın Demir Delgi
Mökem Sağlam Mööş Mööş Kokma Pis Pis Kokma

N
Namazlık Beyaz Başörtüsü Nardek Üzüm Şırası
Nah Al, Alsana Anlamında Nelik Olusin Neden Karışıyorsun

O
Okka Ağırlık Ölçü Birimi Otluk Uzun Sırığa Sarılı Otlar
Oyuz En Yakın Yamaç Arkası Oysama Oysa
Obuz Büyük Kanal, Vadi Oyrak Çukur Arazi
Osmak Kıyaslamak Orak Ayı Temmuz Ayı

Ö
Öğez Küçük Sinekler Ödlek Korkak
Öğürmek Kusmaya Başlamak Örüzger Rüzgar
Ölin Öğlen Öklemek Sabitlemek, İşaretlemek
Ötürek İshal Öyme Sürme, Dokundurma

P
Pakla Fasulye Pancar Kara Lahana
Paşka Ev, Kibrit Kutuları Paaç Kor Yada Külde Ekmek
Palıç Hamur Ekmeği Padar Çam Kabuğu
Papara Ekmek Tatlısı, Dayak Paltan İri Kurbağa
Paldır Otsul Bir Bitki Palak Ayı Yavrusu
Patik Kısa Örme Çorap Palan Minder Çeşidi
Patlanguç Yabani Bitki Payanda Destek
Paşa Paşa Mecburen, Zorunluluk Peğ Bahçe Kenarı Taş Örgü
Pezük Marul Cinsi Bitki Peştembal Yöresel Giysi
Pek Sağlam Peklik Kabızlık
Pelit Meşe Peşgir Havlu
Peş Yama Pırtı Giysi
Pisik Kedi Pıykmak Hızla Koşmak
Pıykıtmak Kaçırmak Pıtlak Patlamış Mısı
Puul Taze Mısır Potin Bot Ayakkabı
Posurma Giysilerin Eskimesi Pur Toprak Çeşidi
Pür Çam Dalları Ucu Pöşge Soba

R

S
Sakartlak Kan Emici Böcek Sadır Sidik
Sahan Geniş Derince Tabak Saplık Balta,Kazma Tutma Yeri
Sarıncalı Sarımsı Arı Saplıyak Mutfakta Kepçe Çeşidi
Sazak Bataklık,Çamurlu Saç Ekmek Pişirme Aleti
Saçayağı Saç Altı 3 Ayaklı Demir Salık Tarif, Yön Gösterme
Salmak Serbest Bırakma Sef Yalnış
Set Sedir Sekmen Küçük Tahta Oturak
Serenti Direkler Üstünde Kiler Set Oturma Yeri, Koltuk
Seğertmek Koşmak Selek Sepet
Semekse Üzüm Çorbası Sırtarmak Alaycı Gülüş
Sırgan Isırgan Otu Sinmek Saklanmak
Sifdiin İlk Önce Sitil Su Kovası
Sini Büyük Tepsi, Sofra Sıymak Kaymak, Kayak
Sıypıtmak Kaydırma,Kenara Vurma Sümüç Baş İle İşaret Par. Arası
Su Dökünmek Küçük wc Susak Kabak Çeşidi
Süzme Yaş Çökelek Hali Sökütmek Üzerini Çıkartmak
Söykenmek Yaslanmak Söfe Kapı Üstü
Sıpartlama Elbise Kolu Kıvırma
Ş
Şalgam Tohumluk Hıyar Şarba Baş Örtüsü
Şişek Yaşında Koç Şankettirmek Vurmak, Ses Yapma
Şavadak Aniden Şıma Beton
Şilte Bez Örtü
T
Taflan Karayemiş Tam Ağıl
Tasal Tembel Tay Yük Parçası
Tevek Üzüme Dalı Tesbermek Yorgun Düşmek
Tevekkel Sakin Kişi Tente Büyük Bez Parçası
Terkeş Karışık Terek Mutfakta Raf
Tenkmek Teklemek Tirmit Yaban Mantarı
Tiken Diken Tıkız Sıkıca Kapalı
Tili Çok Seçici Kişi Tıfıl Küçük Şeyler
Tokalak Yuvarlakça Toftaşmak Sakinleşmek
Toklu Koyun Kuzu Arası Topuk Yaylada Bir Ot
Topur Dalda Fındık Töngel Bir Meyve
Tutak Mutfak Kap Tutacağı Tülemek Başlangıç
Tümsek Yükseklik Tünemek Tavukların Oturması
Tülermek Ani Üşümek Tas Bir Tabak Çeşidi

U - Ü
Umsunmak Ümit Etmek Uslu Aklı Başında Olmak
Uyra Rüya Ürmek Havlama
Üğüm Fındık Ağaçları Üşmek Çukur Kazma
Üzmek Bir Şeyi Kopartmak

V - Y
Vacur Vucur Konuşma Boş Konuşma Vakur Vukur Etme Gürültü Yapma
Vıcırtmak Sulu Çamur, Ezilmişlik Yalavuz Yalnız Kimse
Yağlaş Unlu Çocuk Yemeği Yalavu Ateşin Alevi
Yal Hayvan Yemişi Yaşmak Baş Örtüsü Çeşidi
Yavan Tadı Az Olan, Tuzsuz Yaykın Kızılağaç
Yaymak Sermek, Otlatmak Yarmalık Mısır Parçaları
Yamalık Bez Parçaları Yevgi Hayvan Otları
Yenlik Hafif Yonga Odun Parçaları
Yolmak Bitkileri Elle Toplamak Yörek Beşik Bezi
Yıprak Becerikli Yitmek Kaybolmak
Yavşu Yenilen Bir Bitki Yufka İnce Açılmış Hamur
Yuka Derin Olmayan Yuğlamak Devirmek
Yüğlemek Sivriltmek
Z
Zahra Değirmene Giden Mısır Zaar Köpek Cinsi
Zabatcak Yarın Sabah Zeklenmek Konuşmayı Alay Etmek
Zemheri Ocak Ayı Zebelemek Ayağı Dolaşmak
Zıbıç-Zıpcık Meyve Sapı Zeğel Akşam Üstü
Zıpka Yöresel Giysi Zıbarmak Ölmek
Zıldırın Zaarı Gibi Çok Gezmek Zıkkımın Kökünü Ye Azalma Deyimi
Zembil Keçi Kıldan Sırt Çantası Zollu İyi, Güzel
Zumbuk Yumruk
_________________
Sanal Alemin Gerçek Dostlarına....


 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
gurgula
Topa'l hamsi


Kayıt: 19.03.2006
Üye No: 52,395
Şehir: Trabzon!
Offline
Tarih: 07 Temmuz 2006, 13:26 Tek mesaj gösterimi1537

okumaycaaaam okuyanı yakarım var mı bana yan bakan


patulyam tamam kurban olayım Hehehehe bak dicendra da yazdıklarımı göremiyomuş arada Hehehehe

gelin dedikodu yapalım bırak trabzonun yüzölçümünü yaw hahahahaha gel kartanem gel bırak yarın devam edersin ben yokken hahahahaha

Hehehehe
Hehehehe
Hehehehe
 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
DiCeNdRa
Emektar
Emektar


Kayıt: 09.03.2005
Üye No: 197
Şehir: BuRsA
Offline
Tarih: 07 Temmuz 2006, 13:28 Tek mesaj gösterimi1538

GURGİŞ GÖRÜYON MU BENİİİİİİİ Füüü üüü üü BAK BURDAYIMMMM Heyoo

enem semeah dur yaw Şok
 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
semeah
Emektar
Emektar


Kayıt: 07.10.2005
Üye No: 31,283
Şehir: istanbul
Offline
Tarih: 07 Temmuz 2006, 13:31 Tek mesaj gösterimi1539

Heyoo Heyoo Heyoo GÜMÜŞHANE Heyoo Heyoo Heyoo

Gümüşhane 1. coğ. Doğu Karadeniz Bölgesinde, Trabzon’un 65 km güneyinde, Harşit Çayının dağlar arasında uzanan vadisi yamaçlarında 10 km boyunca, deniz seviye-sinden 1.150 m yükseklikte, doğusunda Soğanlı ve Zigana, batısında Balaban, güneyinde Çimenli dağları arasında kurulmuş kent adı. İlde resmi binalar Hasan Bey mahallesinde toplanmıştır.

Kuzey Afrikalı gezgin Ibn Batutah ve Marco Polo’nun anılarında geçen şehir, 4 km uzağında Musalla Deresinin yamaçlarında kurulmuş Eski Gümüşhane (Bk. Argyro-polis) kentinin terkedilmesinin ardından kurulup, büyümüştür.

Anabasis’de bugünkü Torul ve Gümüş-hane civarındaki bölgede Makron ve Halip-lerin yaşadığı görülmektedir. Bu bölgede kurulmuş bir Yunan yerleşimi olmayıp, yerli halk, Roma İmparatorluğu’nun bölgeyi ele geçirmesinin ardından inşa edilen yollar sayesinde uygarlıkla daha yoğun ilişki kur-muştur.

İmparator Justinianus’un döneminde (MS 527-565) bölgede hakimiyet kurmuş o-lan Çani’ler (Lazlar) üzerine general Sit-tas’ın yaptığı sefer bölgede kalıcı Roma ha-kimiyetini sağlamıştır. Doğu Roma İmpara-torluğu’nun kurulması, resmi dilin Latince-den Yunancaya dönmesi, bölgede Hristi-yanlığın yayılması, sadece ticari ilişkilerde kullanılan Yunancanın incille birlikte evlere girmesi ve bölgenin Rumlaşmasını sağlamış-tır.

Osmanlı imparatorluğu’nun son döne-minde Gümüşhane sancağı idari açıdan dört kazaya ayrılmaktaydı:Kaza adı
Türk
Rum
Ermeni
TOTAL

Gümüşhane
25.091
5.997
1.367
32.455

Torul
23.512
48.135
-
71.647

Kelkit
25.564
1.626
126
27.316

Şiran
13.704
2.990
225
17.919


87.871
59.748
1.718
149.337
Terminoloji: Trabzon’da “gümi˚şhane” BR 69/23 (Yomra), “gümüşhana” BR 63/16 (Arsin Çatak), “Kimişhana, Gimişhana” BR 119/3-6 (Tonya Karaağaç), “Gύmi˚şhana” BR 73/3 (Maçka)

İlçeler (5)

Kelkit

Köse

Kürtün

Şiran

Torul

Belediyeler (1Bunlar da ne

Kelkit (Deredolu, Gümüşgöze, Kaş, Kelkit, Öbektaş, Söğütlü, Ünlüpınar)

Köse (Köse, Salyazı)

Kürtün (Kürtün, Özkürtün)

Merkez (Arzular, Gümüşhane, Tekke)

Şiran (Şiran, Yeşilbük)

Torul (Altınpınar, Torul)Gümüşhane: Tabii güzellikler ve anıtlarEVLİYA ARDICI (TABİAT ANITI)Şiran İlçemiz Kırıntı Köyünde 2123 metre rakımda bulunan 700 yaşındaki Ardıç ağacının 4.80 metre boy 1.32 metre çap ve 4.15 metre çevre genişliğine sahiptir.ANIT AĞAÇ-GÖKNAR (4)BULUNDUĞU YER:ÖRÜMCEK ORMANLARI–KÜRTÜN

YAPILIŞ TARİHİ:450 YAŞINDA

TESCİL DURUMU:TESCİLLİ (1.DERECEDE SİT ALANI)ANIT AĞAÇ – LADİN

Kürtün İlçesi Örümcek Ormanları sınırları içerisinde olan doğu ladinlerinin ,57.6 metreyle en boylu ve 192.0 (cm) çaplada en büyük çap ve çevreye sahip ağaçlar arasında yer almaktadır.

Kürtün İlçesi Örümcek Ormanlarız Çifte Köprü mevkiindedir.Doğu Karadeniz Göknarı türüne ait bulunmaktadır. Bu Ağaçlardan ikisi 169 nolu bölmede,diğer ikiside 159 nolu bölmededir. 61.5 metre boyundaki Karadeniz Göknar’ının Avrupanın en uzun Göknarı olduğu söylenir.Anıt Meşcere olarak adlandırılabilir.ALİ AĞANIN KAVAĞIAnıt Kavak,Şiran İlçesi Kırıntı Köyünden,köy mezarlığı istikametinde yolun altındadır. 500 yaşındaki kavak ağacının 30 metre boy,1.55 metre çap ve 4.15 metre çevre genişliğine sahiptir.Korunan Alanlar :ARTABEL GÖLLERİ TABİAT PARKIArtabel Gölleri ve çevresi Torul İlçemiz Gülaçar köyü sınırları içerisindedir. Gerek jeolojik ve jeomorfolojik , gerekse flora ve fauna yönünden oldukça zengin kaynak değerlere sahip olmasının yanında , peyzaj değerleri bakımından da oldukça yüksek bir potansiyeli olan, UNESCO Dünya Miras Listesine girebilecek güzellik ve değerde ülkemizin ender mekanlarından bir yerdir. Saha içerisinde yer alan ve yöreye adını veren on sekiz adet buzul / krater gölünün devamlılığının sağlanması eşsiz manzara güzelliklerinden halkın koruma kullanma dengesi içerisinde faydalanabilmesi ve yörenin gelecek kuşaklara bir miras olarak aktarılabilmesi için 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ‘ nun 3. Maddesine göre Artebel Gölleri ve Çevresinin 5859 hektarlık bölümü “ Tabiat Parkı “ olarak ilan edilmiştir.Jeolojik Yapı : Yöre iki ayrı jeolojik zaman diliminde hüküm süren volkanik aktiviteye bağlı formasyonlarla kaplıdır.Toplam 18 adet krater gölü mevcuttur.

Memeliler :Bozayı, Kızıl keçi, Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, gelincik, kaya sansarı, ağaç sansarı, porsuk, tavşan, tarla sincabı, köstebek, kör fare, cüce yarasa.

Kuşlar :Kaz, yeşilbaş, atmaca, şahin, kartal, akbaba, kerkenez, doğan, keklik, bıldırcın, su tavuğu, çulluk, güvercin, ebabil, ibibik, toygar, kuyruk sallayan, kuzgun, isbinoz.

Balıklar:Alabalık ve yılan balığı.

Orman ağaç ve ağaçcıkları : Bölge ormanlarında genel olarak Sarıçam ve Göknar hakimdir.

Ulaşım: Sahaya en ugun ulaşım Gümüşhane’ye uzaklığı 50 km. olan Gülaçar köyü üzerinden sağlanmaktadır.Söz konusu yol toprak niteliktedir.Tabiat parkı sınırı Gülaçar köyüne 5 km. uzaklıkta olup, ulaşım ancak yürüyerek ağlanabilir.ÖRÜMCEK ORMANLARI TABİAT KORUMA ALANIÖrümcek Ormanları Tabiat Koruma alanı içerisinde yer alan 4 (Dört) adet Göknar Tescil edilerek koruma alına alınmıştır. Örümcek Ormanları Çifte Köprü mevkiinde Doğu Karadeniz Göknarları türüne ait olan bu ağaçlardan ikisi 169 nolu bölmede,diğer ikiside 159 nolu bölmededir. 61.5 metre boyundaki Karadeniz Göknar’ının Avrupanın en uzun Göknarı olduğu söylenir. Yine Örümcek Ormanları sınırları içerisinde bulunan doğu ladin ağaçları ise, 57.6 metreyle en boylu ve 192.0 (cm) çaplada en büyük çap ve çevreye sahip ağaçlar arasında yer almaktadır.

Jeolojik Yapı : Kretase ve tersiyer yaşlı kayaçlar eğemendir.Bunlar tabandan tavana doğru, volkano-sedimenter, sedimenter volkanik ve plitonik kayaçlar şeklinde stiflenmiştir.

Fauna: Tilki, ayı, kurt, sincap, domuz, karaca.

Flora: Doğu ladini, Doğu Karadeniz göknarı, Doğu kayını, Sakallı kızıl ağaç, adi porsuk.

Ulaşım: Gümüşhane’ye 74 km. mesafede olan Özkürtün Beldesine 22 km. uzaklıktadır.Gümüşhane- Özkürtün arası asfalt olup, Özkürtün ile TKA arası toprak yol kalitesindedir.

Mevcut Kullanım: Saha ziyaret amaçlı kullanılmaktadır.YUKARI KULACA YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASIYukarı kulaca köyü civarında varlığı bilinen ve nesli çok azalmış cengel boynuzlu dağ keçisinin korunması amaçlı olarak belirlenmiş bir sahadır. Saha çoğunlukla çıplak kayalık ve dalgalıdır.Saha içinde çok miktarda pınar ve yan dereler mevcuttur.Ağaç cinsi olarak sarıçam, kavak ve meşeye rastlanmaktadır.

Çengel boynuzlu dağ keçisinin nesli tükenecek kadar azalmıştır.6-10 adetlik bir iki sürü mevcuttur.Bu bölgede avlanmak kontrol altındadır.CAMALLI KÖYÜ YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI

Varlığı bilinen ve nesli çok azalmış sarp kayalık yörelerde mevcudiyetini devam ettirmeye çalışan çengel boynuzlu dağ keçisinin korunmasına ve üremesinin sağlanması amacıyla belirlenmiş sahadır.Sahanın %56’sı ormanlık, geriye kalan alan çayır otları ile kaplıdır.

Çengel boynuzlu dağ keçisinin grup halinde Erzincan tarafından geldiği ve sürüler halinde dolaştıkları öğrenilmiştir.MAHMATLI YABAN HAYATI KORUMA ALANINesli çok azalan ve sarp kayalıklarda neslinin muhafazısını ve üremesini devam ettirmeye çalışan dağ keçisinin korunmasını ve üremesini sağlamak amacıyla Kelkit İlçemiz Mahmatlı Köyünde 22.000 (HA) Ç.A Dağ keçisi Koruma alanı olarak ilan edilmiştir.SOĞUKSU MESİRE YERİİli: Gümüşhane

İlçesi: Torul

Mevkii:Çayırlar

Ulaşım : Gümüşhane’ye 36 km. Torul İlçesine 12km. mesafede bulunan alanın etraf köylere olan yakınlığı 2 km. dir.

Tesisler:WC, su deposu, çeşme, yağmur barınağı, kamelya, bekçi evi mevcuttur.LİMNİ GÖLÜTorul İlçesi Zigana Köyü Saranoy Yaylasındadır.Göl ve çevresi sahip olduğu doğal güzellikleri,zengin flora ve faunası ile adeta insanları büyülerken klima özelliği havası ile insanlara sağlıklı bir ortam sunar.Göl çevresinde öncül tesisler mevcuttur.

Ulaşım:Gümüşhane’ye 40 km.Torul İlçesine 16 km. mesafededir.

Tesisiler:Giriş kontrol kulübesi, otopark,büfe, bulaşık yıkama yeri, WC, kamelya, piknik ocağı, su deposu, su isale hattı.

Saygılar Saygılar Saygılar SaygılarHeyoo BAYBUUURRRTTTT Heyoo


Mevcut kaynaklara göre Bayburt Şehrinin tarihi M.Ö. 3000’ li yıllara kadar uzanmaktadır.

Şehir Azziler tarafından kurulmuştur. Bayburt M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınlarına uğramıştır. Daha sonra bölgeye Haldiler hakim olmuştur. Kısa bir süre Med’lerin eline geçen bölge daha sonra Pers hakimiyetine girmiştir.

Xenophan, Anabasis adlı eserinde Bayburt’tan büyük, kalabalık ve zengin bir şehir olarak bahsetmektedir. O zamanki adı Gymnias olan Bayburt bir İskit şehridir. İskitler bizim saka olarak tanımladığımız Türklerdir. Bayburt yaklaşık olarak 5000 yıllık bir Türk şehridir.

M.Ö.2 Y.Y. dan itibaren Pontus krallığına bağlı olan Bayburt M.Ö. 40’lı yıllarda Roma hakimiyetine girmiştir. Urartular tarafından yapılan Bayburt Kalesi Roma İmparatoru Justinianus döneminde onarım görmüştür. M.S. 705 yılında Emevilerin eline geçen Bayburt 715 yılında Bizanslılar tarafından geri alınmıştır. 850 yılından sonra Türklerle Bizanslılar arasında sürekli savaşlara sahne olan Bayburt, artık Müslüman Türklerin yerleşmeye başladıkları bir yer olmuştur.1048 yılına gelindiğinde bölge artık yoğun Türk nüfusuyla meskundur. 1054 yılında Bayburt Selçuklular tarafından fethedilmiştir. 1081 yılında Bayburt Selçuklu Devletine bağlı olan Saltuk oğullarının ve ardından Mengücek oğullarının egemenliğine girmiştir. Daha sonra Danişmentlilerin , ondan sonra da Bizanslıların eline geçen Bayburt’u Trabzon Valisi Teodor Gabras geri alarak kendi egemenliğini ilan etmiştir. Bayburt Moğol istilasıyla büyük bir yıkıma uğramıştır. 60.000 kadar Türkmen kitlesinin yerleştiği Bayburt Bölgesinden , 1000 kadar Türkmen bölgeye zarar veriyor gerekçesiyle Denizli taraflarına gönderilmişlerdir. Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ ın kardeşi Mugusiddin Tuğrul Şah 1200 – 1230 yılları arasında Bayburt kalesini yeniden yaptırırcasına tahkim ettirmiştir.

Bayburt Kalesine Çin-ü Maçün kalesi de denilmektedir. Bunun sebebi kalenin Batı ve Güney dış yüzeylerinde tezyinat olarak mor firüze çinilerin kullanılmış olmasıdır.

Bayburt 14. Y.Y. da Akkoyunlu Devletinin kuruluş ve tarih sahnesine çıkış yeri olmuştur. Akkoyunlu İdaresi 17 Ekim 1514’ te Yavuz Sultan Selim’ in veziri Bıyıklı Mehmet paşa’nın Bayburt’ un fethiyle görevlendirilmesine ve fethin gerçekleşmesine kadar sürmüştür. Fetihten sonra Osmanlılarca Sancak Merkezi yapılmış Erzurum, Tekman ve İspir Bayburt’a bağlanmıştır.Bayburt’ ziyaret eden Evliya Çelebi Fatih’in 3000 Tireliyi Bayburt’ta iskana mecbur ettiğini yazmaktadır.


1828 yılında Ruslarca işgal edilen Bayburt Serasker Osman Paşanın topladığı kuvvetlerle Rusları Aydıntepe’ de büyük bir bozguna uğratmıştır. Ancak daha sonra takviye kuvvetlerle geri dönen Ruslar , Serasker Osman Paşayı Kelkite kadar geri çekilmek zorunda bırakmışlardır. Ruslar Aydıntepe’ de yenilmenin etkisiyle Bayburt’u yakıp yıkmışlardır. Fransız gezgin Texie Rusların bu tahribatını anlatmaktadır. Bu işgalin acısı Bayburt’lu Zihni’ nin ünlü koşmasında dile getirilmektedir.
Vardım ki yurdumdan ayağ göçürmüş,
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı,
Camlar *şt olmuş, meyler dökülmüş,
Sakiler meclisten çekmiş ayağı.

Rus işgali Ekim 1829 yılına kadar devam etmiştir. Kale içindeki mahalle bir daha onarılamayacak ve içinde yaşanamayacak şekilde tahrip edilmiştir. 1. dünya savaşında Rus kuvvetleri 2 Mart 1916 tarihinde Kop’ a varmışlar, burada Türk Askeri ve Bayburt halkı büyük bir direnme göstermiş ve bu savunma tarihe “2.Plevne Savunması” olarak geçmiştir.

16 Temmuz 1916 da Bayburt’a giren Rus Kuvvetleri ve onların işbirlikçisi Ermeniler halka pek çok zulüm yapmışlardır. Ermeniler 1918 yılının Şubat ayında yüzlerce Bayburtluyu Taş mağazalara doldurmuşlar ve diri , diri yakmışlardır. Bayburt bu işgalden 21 Şubat 1918 tarihinde kurtulmuştur. Bu işgal esnasında muhacir olarak Anadolu’nun iç kesimlerine giden Bayburtlular kurtuluşla birlikte yurtlarına geri dönmüşlerdir.

Çorumdan dönenler Çorumda gördükleri Saat Kulesinin bir örneğini de Bayburt’ta yaparak Türkiye Cumhuriyetinin 1. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924 yılında hizmete sokmuşlardır. 1927’ ye kadar Erzurum’ a bağlı olan Bayburt bu tarihte Gümüşhane’ye bağlandı. 21.06.1989 tarihinden itibaren 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuştu.

BAYBURT ADININ KAYNAĞI
Şehrin bu gün bilinen isminin Ortaçağ Ermeni kaynaklarında; Payberd, Bizans kaynaklarında ; Payper , Baberd, Paypert. XXII. Yüzyıl sonlarında bu bölgeden geçen Marko Polo’ nun seyahâtname’ sinde ; Painpurth, Baiburt. Arap kaynaklarında ; Bâbirt, II. Mesud adına 1291’ de basılan bir parada Baypırt. Akkoyunlu tarihinden bahseden çağdaş eserlerde Pâpirt şeklinde geçen kelimenin son hecesi Berd’ in “yüksek kale” anlamına geldiği bilinmekteyse de ilk hecesine bir mana verilememektedir. 1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi Bayburt adının zengin manasına gelen “Bay” belde manasına gelen “yurt” gibi iki kelime ile izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklar ise ismi bu günkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler.
çalışıyoruz çalışıyoruz çalışıyoruz


BAYBURT KALESİ

Zigana ve kop dağlarından aşılarak ulaşılan Bayburt kalesi aynı zamanda Karadeniz’i Basra körfezine bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunmaktadır . Bu yolu izleyen her seyyahın uğradığı kalenin adı , önemi , ihtişamı ve günlük yaşamıyla ilgili pek çok bilgi mevcuttur.
Şehrin kuzeyinde yalçın kayalar üzerinde inşa edilmiş olan kalenin kimler tarafından yapıldığı kesinlikle yapıldığı bilinmemektedir . İlk yapının Ermenilere ait olduğu öne sürülse de , Bağrat sülalesi zamanında (885 – 1044) varlığından söz edilen Bayburt Kalesi’nin çok daha önce miladın ilk yüz yıllarında mahalli prens ve mücadele rinde rol oynadığı anlaşılmaktadır . Khorenli Movses’den öğrenildiğine göre Bağrat’ların geliştikleri devrede 1. asırda Bağrat’lı Piurad oğlu “Senbad” (Asbed) süvari başbuğu ve batı ordusu başkumandanı olarak atabeyliğini yaparak kurduğu hükümdar çocuklarını kendi müstahkem yerleri olan “Pepert” yani Bayburt Kalesi’ne 58 yıllarından önce kurulduğu ortaya çıkmaktadır . Kale Türklere geçmeden önce Roma , Ermeni , Bizans , Arap ve Kommenos hakimiyetlerinde kalmıştır . Zengin bir tarihe sahip olan Bayburt Kalesi’nin bir çok defa onarım gördüğü duvarlarında görülen farklı inşaat ve tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır . Buna göre Selçuklu hükümdarı II.Kılıçarslan’ın oğlu ve Erzurum Meliki olan Tuğrul Şah (Ö.622/1225) özellikle Trabzon İmparatorluğu’ndan gelecek saldırılara karşı müstahkem bir mevki olan bu kaleyi âdeta yeniden inşa ettirmiştir . Kale üzerinde bu yapımı belgeleyen 20 adet Arapça kitabe mevcuttur . Daha çok kapılarla şehre bakan cephelerdeki burçlarda yoğunlaşan kitabelerin 17. si Tuğrul Şah dönemi 1 adeti Kanûnî dönemi diğer iki adeti okunamamıştır . Bir müddette Akkoyunlular’ın elinde kalan kale 1514 yılında Osmanlılara intikal ettikten sonra Kanûnî Sultan Süleyman ve III. Murat dönemlerinde de büyük onarımlar görmüştür . 1647’de Bayburt’u ziyaret eden Evliya Çelebi kale içinde 300 evlik bir mahalle ile Ebü’l Feth Camii’nin bulunduğu yazmaktadır . Zaman zaman işgal ve tahribata uğrayan kale en son olarak 1828 Osmanlı – Rus savaşı sırasında Ruslar tarafından büyük çapta tahrip edilmiştir .
Ayrıca bu kaleye “Çinimaçin” kalesi de denilmektedir . Kaleye bu ismin verilmesine sebep olan çini süslemelerdir . Bunların dış yüzeylerinde tezyinat olarak mor ve yeşil renkli firuze çiniler kullanılmıştır . Gerek savaşlar , gerekse tahribat yüzünden bu gün bu çinilerden eser kalmamıştır .
Bayburt Kalesi , Dede Korkut hikayelerinden “Kam Büre Oğlu Bamsı Beyrek Boyunu Beyan Eder” adını taşıyan hikayede Beyrek (Bey Böyrek veya Bamsı Böyrek)’in fethedip ün kazanmak için yola çıktığı kaledir .

2- SARUHAN KALESİ :

İlimiz merkezine 35 km. mesafede bulunan Saruhan köyündeki kalenin gözetleme amacıyla yapıldığı tahmin edilmektedir . Trabzon’da bulunan Pontus İmparatoru Mithridates savunma amacı ile Gümüşhane , Bayburt , Kelkit ve Erzincan 75 adet kale yaptırdığı tarihi kayıtlarda mevcuttur . Bu kalenin onlardan biri olduğu sanılmaktadır . Kalede tarihi aydınlatacak herhangi bir kitabe mevcut değildir .

Bu kalelerden başka , Saruhan kalesi gibi savunma ve gözetleme amacı ile kurulan ancak günümüzde , harabe durumunda olan Demirözü ilçesine bağlı ve ilimiz merkezine 40 km. mesafede Bayrampaşa köyünde bulunan kale kalıntıları , yine ilimiz merkezine 42 km. mesafede bulunan Kitre Köyü kale kalıntıları ve ilimiz merkezine 27 km. mesafede bulunan Çayoryolu (Sünür) köyü kale kalıntıları mevcuttur .


Heyoo Heyoo

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yer alan kent , tüf içerisinde , yüzeyden 2-2,5 metre derinde başka yapı malzemesi kullanmadan ana kayaya oyulmuş galeriler , tonozlu odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekanlardan oluşmaktadır . Yaklaşık bir metre genişliğinde ve 2 ile 2,5 metre yüksekliğinde tonoz örtülü galeriler yer yer her iki yana genişlemektedir . (3 x 8 Metre ) Kareye yakın planlı odalar bu mekana açılmaktadır. Ayrıca gözetleme mekanlarının oluşturduğu havalandırma amaçlı konik biçimdeki deliklerin , galeri odalarını aydınlatmak için duvarlara delik açıldığı gözlenmektedir . Halen kazı çalışmaları devam edilen kent hakkında şu an ileri sürülen iki görüş

Mevcut olup , bunlardan biri ; bu kentin , bölgede daha önce sözü edilen Halde şehrine ait olduğu , Halde’nin “Khalde” olduğu eski ismi Hart (Aydıntepe) olan ilçenin isminin de “Halt” dan geldiği görüşü mevcuttur . Diğer görüşe göre ; Hart’ta bu yer altı kentinden başka Geç Roma Erken Bizans devirleri arasında yer alan bir mezarın ortaya çıkarılması , Hıristiyanlığın henüz yerleşmediği bir devirde bu bölgenin bir sığınak teşkil ettiği , Romalılar tarafından kovulan ilk Hıristiyanların bu bölgeye geldikleri ve sığındıkları , yer altı kentinde bu Erken Hıristiyanlık dönemine ait olabileceğidir .


iki güzel ilçesi AYDINTEPE ---DEMİZÖZÜ Öpücük

Heyoo Heyoo Heyoo Heyoo
çalışıyoruz çalışıyoruz çalışıyoruz çalışıyoruz
_________________
Sanal Alemin Gerçek Dostlarına....


 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
semeah
Emektar
Emektar


Kayıt: 07.10.2005
Üye No: 31,283
Şehir: istanbul
Offline
Tarih: 07 Temmuz 2006, 13:32 Tek mesaj gösterimi1540

GELDİM BEE AMAAN
SİZE DE İYİLİK YARANMIYO HEEE Şok

_________________
Sanal Alemin Gerçek Dostlarına....


 Kullanıcı bilgilerini göster Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Gönder Başa dön 
Mesajları göster:   
Yeni Başlık Gönder Cevap Gönder 154. sayfa (Toplam 896 sayfa) [Bu başlıkta 8955 mesaj bulunuyor]
Sayfa::  ... 154 ...
« Önceki başlıkSonraki başlık »


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız
Bu foruma eklenti dosyaları gönderemezsiniz
Bu forumdaki dosyaları indiremezsiniz
TurkBoard çerezlerini temizle